REGULAMIN SERWISU LEANTIME.PL

Niniejszy dokument określa zasady funkcjonowania serwisu Lean Time (dalej jako „Serwis), dostępnego pod adresem http://leantime.pl prowadzonego przez Rafała Wysockiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Lean Time Rafał Wysocki, ul. Sandomierska 8/20, 40-216 Katowice, NIP: 9542705291, REGON: 382691471, adres poczty elektronicznej: rafal@leantime.pl (dalej jako „Administrator”), a w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, warunki świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także prawa i obowiązków Administratora i Użytkowników.

 

Spis treści:

§ 1 Definicje
§ 2 Postanowienia ogólne
§ 3 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
§ 4 Wymagania techniczne
§ 5 Korzystanie z Serwisu
§ 6 Dodawanie ofert
§ 7 Zakup Punktów
§ 8 Odstąpienie od umowy
§ 9 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną
§ 10 Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu
§ 11 Ograniczenie odpowiedzialności
§ 12 Dane osobowe
§ 13 Postanowienia końcowe

 

§ 1
Definicje

 1. Regulamin – rozumie się przez to niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
 2. Administrator - Rafał Wysocki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Lean Time Rafał Wysocki, ul. Sandomierska 8/20, 40-216 Katowice, NIP: 9542705291, REGON: 382691471, adres poczty elektronicznej: rafal@leantime.pl;
 3. Użytkownik – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu;
 4. Zarejestrowany użytkownik – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu, która dokonała Rejestracji i założyła Konto użytkownika;
 5. Konsument – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej;
 7. Serwis – rozumie się przez to serwis internetowy działający pod adresem http://leantime.pl, prowadzony przez Administratora, umożliwiający Użytkownikom promowanie produktów i usług oraz prowadzonej przez nich działalności;
 8. Usługi elektroniczne – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora w ramach funkcjonalności Serwisu;
 9. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Administratorem, a Użytkownikiem na podstawie Regulaminu, w drodze jego akceptacji przez Użytkownika;
 10. Konto użytkownika – indywidualny panel Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu, oznaczony loginem i hasłem, służący do korzystania z funkcjonalności Serwisu dostępnych wyłącznie dla Zarejestrowanych użytkowników;
 11. Oferta – rozumie się przez to zamieszczone w Serwisie przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące oferowanych przez niego produktów, świadczonych przez niego usług lub prowadzonej przez niego działalności, stanowiące zaproszenie do składania ofert w rozumieniu Kodeksu cywilnego;
 12. Cennik – zestawienie ustalonych przez Administratora opłat za Usługi elektroniczne świadczone przez Administratora w ramach Serwisu, określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu i stanowiące jego integralną treść. Cennik określa liczbę Punktów o którą każdorazowo pomniejszony zostanie Stan konta, w przypadku korzystania przez Użytkownika z poszczególnych funkcjonalności Serwisu, a także zawiera informację o modelu rozliczeń przyjętym dla danej funkcjonalności;
 13. Rejestracja – jednorazowa czynność dokonywana przez Użytkownika w ramach Serwisu polegająca na wypełnieniu formularza rejestracyjnego w celu założenia Konta użytkownika umożliwiającego korzystanie z funkcjonalności Serwisu dostępnych wyłącznie dla Zarejestrowanych użytkowników;
 14. Punkty – przedpłacony instrument płatniczy umożliwiający Użytkownikowi dokonywanie płatności za Usługi elektroniczne świadczone w ramach Serwisu;
 15. Stan konta – aktualna liczba Punktów dostępna dla Użytkownika w ramach Konta; Stan konta uzależniony jest od liczby wykupionych przez Użytkownika Punktów;
 16. Usługi dodatkowe – płatne usługi służące promowaniu Ofert lub działalności Użytkownika w Serwisie, świadczone przez Administratora zgodnie z Cennikiem;
 17. RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);
 18. Operator płatności – oznacza Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, dostawcę usługi płatności online tpay.com;
 19. Licencja – niewyłączna, nieodpłatna licencja udzielana Użytkownikom przez Administratora na korzystanie z Serwisu;

 

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora,
  2. warunki świadczenia tych usług,
  3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  4. tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 j.t.).
 3. Regulamin nie ma zastosowania do usług świadczonych przez Administratora w inny sposób, ani też do usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem innych serwisów.
 4. Natychmiast po wyświetleniu Serwisu Użytkownik obowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 5. W przypadku usług świadczonych przez Administratora, które nie wymagają rejestracji wyświetlenie Serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, jeśli Użytkownik miał okazję się z nim zapoznać i w dalszym ciągu korzysta z Serwisu.
 6. W przypadku usług świadczonych przez Administratora, które wymagają rejestracji Użytkownik zakładając Konto użytkownika w Serwisie potwierdza zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu. Potwierdzenie zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem korzystania z usług wymagających rejestracji.
 7. Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie. Dostęp do Regulaminu Użytkownik może uzyskać w każdym momencie pod adresem: http://leantime.pl/regulamin, a także poprzez zapisanie go w dowolnym formacie na wybranym przez siebie nośniku.
 8. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
 9. Komunikacja z Administratorem dokonywana przez Użytkownika powoduje ponoszenie przez Użytkownika kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Użytkownika z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość. Administrator nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.

 

§ 3
Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. W ramach Serwisu Administrator świadczy m.in. następujące usługi elektroniczne:
  1. udostępnianie materiałów i danych znajdujących się w Serwisie;
  2. umożliwienie przesłania Administratorowi wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w ramach Serwisu;
  3. założenie i prowadzenie Konta użytkownika;
  4. przesyłanie informacji handlowych w formie newslettera;
  5. umożliwienie wykupienia Punktów i dokonania płatności za pośrednictwem Operatora płatności;
  6. umożliwienie dodania Oferty, a także jej zmodyfikowania, bądź usunięcia;
  7. umożliwienie promowania Ofert oraz korzystania z pozostałych Usług dodatkowych;
 2. Administrator zastrzega sobie prawo wstrzymania świadczenia, wszystkich lub niektórych usług, bez podania przyczyny, a także do całkowitego usunięcia Serwisu, w drodze zmiany niniejszego Regulaminu z poszanowaniem praw Użytkowników.
 3. Wszelkie elementy graficzne Serwisu, zastosowane w nich rozwiązania techniczne, elementy kontentu, jak i sposób w jaki elementy graficzne i kontent są przedstawione (układ), jak również oprogramowanie, bazy danych i inne materiały umieszczone w ramach Serwisu stanowią przedmiot prawa autorskiego Administratora i podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. W celu korzystania z Serwisu Administrator udziela Użytkownikom niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej, udzielonej na czas korzystania z Serwisu, Licencji na korzystanie z Serwisu. W ramach udzielonej Licencji Użytkownik uprawniony jest wyłącznie do tymczasowego zwielokrotniania Serwisu poprzez jego wyświetlanie w przeglądarce internetowej, w celu korzystania z dostępnych funkcjonalności w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem.
 5. Działalność Serwisu polega jedynie na umożliwieniu Użytkownikom zamieszczania Ofert oraz promowania prowadzonej przez nich działalności. Administrator nie jest stroną umów zawartych przez Użytkowników na podstawie informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu i nie ponosi wobec Użytkowników żadnej odpowiedzialności za należyte ich wykonanie.

§ 4
Wymagania techniczne

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem, którego Administrator świadczy usługi elektroniczne:
  1. komputer klasy PC lub inne urządzenie umożliwiające korzystanie z Serwisu;
  2. dostęp do sieci Internet;
  3. dostęp do poczty elektronicznej;
  4. odpowiednie oprogramowaniem w postaci przeglądarki internetowej.
 2. Zakazuje się Użytkownikowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także dokonywania bez zgody Administratora jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte w Serwisie.
 3. Zakazane jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Administratora
 4. Użytkownik korzystając z Serwisu zobowiązuje się do powstrzymywania się od naruszania dóbr osobistych, praw autorskich oraz praw własności przemysłowej przysługujących osobom trzecim lub Administratorowi. Użytkownik w ramach aktywności w Serwisie nie może umieszczać treści naruszających obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego, a także treści szkodliwych, obraźliwych lub nieprzyzwoitych
 5. Zakazane jest dodawanie przez Użytkownika Ofert dotyczących towarów lub usług, których obrót jest zakazany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ofert dotyczących narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych itp.

 

§ 5
Korzystanie z Serwisu

 1. Korzystanie w pełni z funkcjonalności Serwisu wymaga założenia Konta użytkownika.
 2. Użytkownik ma możliwość założenia Konta poprzez wypełnienie formularza Rejestracji. Serwis umożliwia założenie Konta użytkownika za pośrednictwem posiadanego przez Użytkownika konta w serwisie Facebook lub Google.
 3. W formularzu rejestracji Użytkownik podaje następujące dane: adres e-mail oraz hasło. Hasło może zostać w każdym czasie zmienione za pośrednictwem Konta użytkownika. Pozostałe dane Użytkownik uzupełnia poprzez Konto użytkownika, po jego założeniu.
 4. Loginem użytkownika jest adres e-mail, podany przy Rejestracji.
 5. Niedopuszczalne jest udostępnianie przez Użytkownika danych dostępowych do Konta osobie trzeciej. O każdej próbie nieautoryzowanego dostępu do Konta Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Administratora.
 6. Założenie Konta klienta jest bezpłatne i dobrowolne.
 7. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych danych przy rejestracji Konta użytkownika. Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do zamieszczenia danych w ramach Serwsiu i że swoim działaniem nie narusza praw osób trzecich.
 8. Użytkownik powinien powstrzymać się od umieszczenia danych, o których mowa w art. 9 RODO tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz danych genetycznych, danych biometrycznych umożliwiających jednoznaczne zidentyfikowanie osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej. Podanie powyższych danych nie jest wymagane do korzystania z Serwisu.
 9. Wypełniając formularz rejestracji Użytkownik potwierdza zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu. Potwierdzenia zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem założenia Konta użytkownika.
 10. W przypadku gdy w ramach Konta użytkownika Użytkownik zamieści zdjęcie, w tym również przedstawiające jego wizerunek, z chwilą zamieszczenia tego zdjęcia Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do publikacji i rozpowszechniania zdjęcia oraz wyraża zgodę na jego udostępnienie w ramach Serwisu innym Użytkownikom.
 11. W przypadku gdy w ramach Konta użytkownika Użytkownik zamieści oznaczenie stanowiące znak towarowy, z chwilą jego zamieszczenia Użytkownik oświadcza, iż jest uprawniony do korzystania z tego oznaczenie w tym zakresie oraz wyraża zgodę na jego udostępnienie w Serwisie.
 12. W przypadku, gdy Administrator poweźmie wątpliwości co do prawa Użytkownika do publikowania zdjęć lub znaków towarowych na zasadach, o których mowa w ust. 10 i ust. 11 podejmie działania zmierzające do wyjaśnienia istnienia tego prawa po stronie Użytkownika, a w przypadku niewykazania prawa do wykorzystania zdjęć lub znaków towarowych usunie je z Konta użytkownika.

 

§ 6
Dodawanie Ofert

 1. Zamieszczenie Oferty w Serwisie wymaga:
  1. założenia Konta użytkownika zgodnie z procedurą opisaną w § 5 niniejszego Regulaminu.
  2. wypełnienia formularza służącego dodawaniu Ofert,
  3. posiadania przez Użytkownika dodatniego Stanu konta.
 2. Dodanie Oferty wymaga uzupełnienia formularza o wszystkie dane, które oznaczone zostały jako obowiązkowe.
 3. Emisja Oferty rozpocznie się w przypadku gdy Użytkownik posiada dodatni Stan konta. W razie wykorzystania posiadanych Punktów i zerowego Stanu konta emisja Oferty zostanie wycofana.
 4. Każdorazowe wyświetlenie Oferty, w czasie jej emisji, przez innego Użytkownika Serwisu powoduje pomniejszenie Stanu konta Użytkownika, który dodał Ofertę, o liczbę Punktów wynikającą z Cennika.
 5. Skorzystanie przez Użytkownika z Usług dodatkowych powoduje pomniejszenie Stanu konta Użytkownika, o liczbę punktów wynikającą z Cennika.
 6. W ramach Serwisu obowiązuje system UU - Unikalny Użytkownik. Oznacza to naliczenie tylko jednego wyświetlenia Oferty dla danego adresu IP w ciągu 24h niezależnie od rzeczywistej ilości wyświetleń tej Oferty przez tego Użytkownika.
 7. W czasie emisji Ofert Użytkownik za pośrednictwem Konta użytkownika może dokonać modyfikacji Oferty, usunąć Ofertę, a także skorzystać z Usług dodatkowych służących promowaniu Oferty.
 8. Administrator nie ingeruje w treść dodawanych przez Użytkowników Ofert. Administratorowi przysługuje jednak prawo wglądu do zamieszczonych w Serwisie Ofert. W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości co do prawdziwości, wiarygodności, a także zgodności z prawem Oferty Administrator podejmie działania zmierzające do ich wyjaśnienia. Jeżeli Oferta naruszać będzie obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Regulamin Administrator uprawniony jest do usunięcia Oferty.
 9. Za Oferty naruszające niniejszy Regulamin uważa się w szczególności Oferty zawierające treści:
  1. naruszające zasady współżycia społecznego,
  2. obraźliwe, szkodliwe, nieprzyzwoite,
  3. noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
  4. wprowadzające w błąd,
  5. naruszające prawo, w tym prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
 10. Oferty nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.
 11. Oferty zamieszczone w Serwisie dodawane są przez Użytkowników, którzy samodzielnie ustalają ich treść. Treść Oferty oraz załączone do niej zdjęcia powinny opisywać przedmiot Oferty w sposób jasny, precyzyjny, kompletny oraz niewprowadzający w błąd, w szczególności co do stanu prawnego, technicznego i parametrów przedmiotu Oferty, a także jego ceny i lokalizacji.
 12. Zamieszczenie Oferty w Serwisie powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której Oferta dotyczy.
 13. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść zamieszczonej Oferty i gwarantuje, że informacje oraz zdjęcia zawarte w Ofercie zgodne są ze stanem faktycznym oraz prawnym, a ich publikacja nie narusza praw Administratora, Regulaminu oraz praw osób trzecich.
 14. Zakazane jest dodawanie przez jednego Użytkownika większej liczby Ofert dotyczących tego samego przedmiotu Oferty.

 

§ 7

Zakup Punktów

 1. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili dokonania zakupu Punktów.
 2. Zakup Punktów następuje na podstawie umowy zawartej na odległość pomiędzy Administratorem, a Użytkownikiem, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz według aktualnych cen wskazanych w Serwisie w momencie składania zamówienia przez Użytkownika.
 3. Ceny Punktów podane w Serwisie są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich.
 4. Użytkownik ma możliwość dokonania zapłaty za pośrednictwem płatności elektronicznych w systemie PayByLink. Obsługą płatności elektronicznych zajmuje się Operator płatności.
 5. W celu dokonania zakupu Punktów Użytkownik powinien wybrać przycisk „Kupuję i płacę” w wybranym pakiecie Punktów.
 6. Po wybraniu przycisku „Kupuję i płacę” Użytkownik zostaje przekierowany do strony płatności Operatora płatności. Złożenie zamówienia zostaje dokonane poprzez uiszczenie płatności na rzecz Administratora za pośrednictwem Operatora płatności.
 7. Informacja o całkowitej wartości zamówienia jest każdorazowo podawana w serwisie Operatora płatności w trakcie składania zamówienia, w tym przed bezpośrednim zatwierdzeniem i złożeniem przez Użytkownika zamówienia. Są to całkowite koszty, które Użytkownik zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami.

§ 8

Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik, będący Konsumentem, który za pośrednictwem Serwisu zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Po wykonaniu usługi w całości, tj. wykorzystaniu zakupionych Punktów, za wyraźną zgodą Użytkownika, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 38 pkt 1) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Niniejsze postanowienie stanowi informację dla Użytkownika o utracie prawa do odstąpienia od umowy po wykonaniu usługi. W przypadku wykonania umowy w części, to jest wykorzystania części zakupionych Punktów, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od tej części umowy.
 4. Użytkownik uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży może zrealizować poprzez wysłanie wypełnionego i podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres: Lean Time Rafał Wysocki, ul. Sandomierska 8/20, 40-216 Katowice, lub na adres elektronicznej rafal@leantime.pl. Wraz z oświadczeniem, prosi się również o przesłanie informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu należności.
 5. Wykonując prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Użytkownik może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 7. Administrator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, zwróci Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

§ 9

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawartą z chwilą rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania z Serwisu, poprzez wyświetlenie go na ekranie urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w ust. 1, zostaje zawarta na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania przez Użytkownika z Serwisu, poprzez jego opuszczenie oraz bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.
 3. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na założeniu i prowadzeniu Konta użytkownika zostaje zawarta na czas nieoznaczony z chwilą zarejestrowania przez Użytkownika Konta użytkownika.
 4. Użytkownik, będący Konsumentem, może w każdym czasie i bez wskazywania przyczyny rozwiązać umowę, o której mowa w ust. 3, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rafal@leantime.pl lub pisemnie na adres: Lean Time Rafał Wysocki, ul. Sandomierska 8/20, 40-216 Katowice.
 5. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych przez obowiązujące przepisy prawne lub przez Regulamin, Administrator w zależności od rodzaju, skali i okoliczności naruszenia może:
  1. upomnieć Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  2. czasowo ograniczyć Użytkownikowi dostęp do Konta poprzez jego zablokowanie,
  3. rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych ze skutkiem natychmiastowym i usunąć Konto użytkownika.

  

§ 10
Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu

 1. W razie wykrycia wad lub przerw w funkcjonowaniu Serwisu Użytkownik, będący Konsumentem, uprawniony jest do złożenia reklamacji.
 2. Użytkownikowi, będącemu Przedsiębiorcą, nie przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady w funkcjonowaniu Serwisu.
 3. Użytkownik może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rafal@leantime.pl lub pisemnie na adres: Lean Time Rafał Wysocki, ul. Sandomierska 8/20, 40-216 Katowice.
 4. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania, informując Użytkownika niezwłocznie o jej wynikach.
 5. Załatwienie reklamacji będzie polegać na wskazaniu, czy problemy z korzystaniem z Serwisu wynikły z przyczyn leżących po stronie Administratora, czy też z innych. Jeżeli będzie możliwe takie ustalenie, Administrator wskaże te inne przyczyny.

 

§ 11
Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Administrator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniając poprawność jego działania. Administrator nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich funkcjonalności Serwisu, jak również ich bezbłędnego działania.
 2. Administrator jest uprawniony do częściowego lub całkowitego wyłączenia funkcjonowania Serwisu, w celu przeprowadzenia ich naprawy lub modernizacji bez konieczności uprzedniego poinformowania o tym Użytkowników. W przypadku całkowitego wyłączenia ich funkcjonowania Administrator zobowiązuje się do poinformowania Użytkowników za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej powiązany z Kontem Użytkownika.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. szkody spowodowane przez Użytkowników poprzez naruszenie praw osób trzecich;
  2. niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Użytkowników umów związanych z zamieszczoną w Serwisie Ofertą;
  3. jakość, bezpieczeństwo i legalność towarów i usług oferowanych przez Użytkowników w Ofertach;
  4. szkody poniesione przez Użytkowników w związku z zablokowaniem lub usunięciem Konta, w związku z naruszeniem przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  5. szkody powstałe na skutek braku ciągłości dostępu do Serwisu, będące następstwem siły wyższej;
  6. problemy lub utrudnienia techniczne związane z działaniem, sieci telekomunikacyjnych, sprzętu komputerowego lub telekomunikacyjnego, należącego do Użytkownika, które utrudniają lub uniemożliwiają korzystanie z Serwisu..
 4. Wobec Użytkowników będących Przedsiębiorcami Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających lub będących w związku z korzystaniem z Serwisu, z wyjątkiem szkody wyrządzonej przez Administratora z winy umyślnej.

 

§ 12
Dane osobowe

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników określone zostały w „Polityce prywatności”, dostępnej pod adresem: http://leantime.pl/polityka-prywatnosci, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

 

§ 13
Postanowienia końcowe

 1. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego w Serwisie. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiedni nośniku danych.
 2. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.
 3. O dokonanej zmianie Regulaminu Administrator poinformuje Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej powiązany z Kontem Użytkownika, na 14 dni przed ich wejściem w życie.
 4. Użytkownik może nie zaakceptować zmian Regulaminu poprzez żądanie usunięcia Konta w terminie 7 dni. W przypadku, gdy Konto nie zostanie usunięte przyjmuje się, że Klient zaakceptował zmiany.

 


Newsletter LeanTime.pl!

Zapisz się i bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami, konferencjami, targami, warsztatami, szkoleniami i książkami oraz wszystkim innym związanym z Lean Management w Polsce!